023-5841953  of  06-18252945


Button 7

Leveringvoorwaarden Het kraamkloppertje

Algemene leveringsvoorwaarden

van kraambureau Het Kraamkloppertje B.V., gevestigd aan de Abellalaan 1 te Hillegom, hierna te noemen “Het kraamkloppertje”.

 

1. Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten door Het kraamkloppertje aan cliënten.

2. Rechten en plichten Het kraamkloppertje

 • 2.1 Het kraamkloppertje verplicht zich de diensten te leveren conform de afspraken vastgelegd in een schriftelijke (zorg)overeenkomst.
 • 2.2 Het kraamkloppertje verplicht zich de diensten te leveren door gekwalificeerde medewerkers.
 • 2.3 Het kraamkloppertje waarborgt dat de kwaliteit van de dienst voldoet aan door de overheid gestelde voorschriften. Het kraamkloppertje beschikt over het certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ).
 • 2.4 Het kraamkloppertje wijst medewerkers aan die de dienst daadwerkelijk leveren. Daarbij houdt Het kraamkloppertje zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt.

3. Rechten en plichten medewerkers Het kraamkloppertje

 • 3.1 Medewerkers van Het kraamkloppertje roken niet bij cliënten.
 • 3.2 Het is voor medewerkers van Het kraamkloppertje niet toegestaan om gemachtigd te worden voor geldzaken, bijvoorbeeld gebruik van een creditcard, chipknip en/of de bank/giropas van de cliënt.
 • 3.3 Het is medewerkers van Het kraamkloppertje niet toegestaan om cadeaus, giften of spullen van een cliënt aan te nemen.
 • 3.4 De medewerker mag geen gebruik maken van de auto van een cliënt of huisgenoten van de cliënt.
 • 3.5 Het is medewerkers van Het kraamkloppertje niet toegestaan om de eigen auto te gebruiken ten behoeve van vervoer van cliënten of huisgenoten van de cliënt, in het kader van de “zorgverlening”

4. Medewerking van cliënt ingeval de levering van diensten op locatie van de cliënt plaatsvindt

 • 4.1 De cliënt dient voorzieningen te treffen en/of instemming te verlenen aan Het kraamkloppertje om voorzieningen te treffen welke noodzakelijk zijn om een dienst van goede kwaliteit te leveren, zoals onder meer omschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).
 • 4.2 De cliënt dient voorzieningen te treffen en/of instemming te verlenen aan Het kraamkloppertje om voorzieningen te treffen welke noodzakelijk zijn om de veiligheid en gezondheid van de medewerker te beschermen. Bij de beoordeling of aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt gebruik gemaakt van een“arbo-checklist”.
 • 4.3 De cliënt draagt zorg voor geschikte voorzieningen ten behoeve van het leveren van diensten, bijvoorbeeld goed werkende gas- en elektriciteitsvoorzieningen en stromend water.
 • 4.4 De cliënt erkent dat Het kraamkloppertje voorwaarden stelt aan de omstandigheden waaronder medewerkers hun werkzaamheden verrichten. Deze voorwaarden betreffen o.a. veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting, werkmateriaal, de inrichting, voorzieningen (gas, elektra, verwarming, water) en roken. Bij onveilige, ongezonde arbeidsomstandigheden bij de cliënt kan Het kraamkloppertje besluiten de zorg te weigeren.
 • 4.5 De cliënt dient alle medewerking te verlenen aan beschermende maatregelen in het geval zich besmettelijke ziekten voordoen. De beschermende maatregelen geschieden conform de hygiënerichtlijnen van Het kraamkloppertje.
 • 4.6 De cliënt erkent dat Het kraamkloppertje bij het plannen en leveren van diensten geen rekening kan houden met mogelijke voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, huidkleur of seksuele geaardheid van medewerkers van Het kraamkloppertje. De cliënt mag niet op discriminerende gronden (zoals vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling) een bepaalde medewerker weigeren.
 • 4.7 De cliënt dient de medewerker correct en respectvol te bejegenen.
 • 4.8 De cliënt dient de veiligheid van de medewerker te waarborgen. De cliënt dient in elk geval situaties met excessief alcohol- of druggebruik, seksuele ontremming, (seksueel) intimiderend gedrag, dreiging met geweld of gevaarlijke huisdieren te voorkomen.
 • 4.9 Het kraamkloppertje dient als werkgever er voor zorg te dragen dat haar medewerkers zo min mogelijk hinder of overlast van roken door anderen ondervinden. De cliënt dient zich daarom, zolang de medewerker de thuiszorgwerkzaamheden bij deze cliënt verricht, te onthouden van het roken in de nabijheid van de medewerker.
 • 4.10 Tijdens de levering van diensten door een medewerker van Het kraamkloppertje dient de cliënt thuis te zijn, tenzij tussen Het kraamkloppertje en de cliënt is afgesproken dat hiervan kan worden afgeweken.
 • 4.11 Indien de cliënt zich niet aan de bepalingen van dit artikel houdt, is Het kraamkloppertje gerechtigd de levering van diensten te weigeren en daarvan, zo nodig, melding te doen aan het Zorgkantoor of een zorgverzekeraar.

5. Privacy

 • 5.1 Bij de levering van diensten zal Het kraamkloppertje, de Wet bescherming persoonsgegevens en het privacyreglement van Het kraamkloppertje hanteren. Dit privacyreglement is voor cliënten op aanvraag in te zien.
 • 5.2 Het kraamkloppertje en haar medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.
 • 5.3 De cliënt heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens.
 • 5.4 Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet bij de zorgverlening is betrokken, heeft Het kraamkloppertje de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de cliënt nodig.

6. Klachten

 • 6.1 Klachten omtrent de behandeling of bejegening van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening door Het kraamkloppertje zulks met uitzondering van klachten over tarieven en schadeclaims, worden behandeld op basis van de klachtencommissie van Jona Kraamzorg te Dronten.
 • 6.2 De klacht kan worden ingediend tot 6 maanden na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover geklaagd wordt.

7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 Het kraamkloppertje is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor schade die door een (leerling-)kraamverzorgende en/of stagiaires veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze (leerling-)kraamverzorgende en/of stagiair. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • 7.2 Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed, bijvoorbeeld wasgoed. Cliënt is gehouden om bij het gebruik van huishoudelijke apparatuur behandelwijze aan te geven aan de medewerker van Het kraamkloppertje.
 • 7.3 Er mag door de kraamverzorgenden alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur (Incl.aansluitingen) en deugdelijke materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke apparatuur of materialen worden niet vergoed.
 • 7.4 De cliënt vrijwaart Het kraamkloppertje tegen aansprakelijkheid jegens derden. In geen geval is Het kraamkloppertje gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die Het kraamkloppertje in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt. In het geval van een verzekerde schade blijft het eigen risico van € 100,00 per schadegeval voor rekening van de cliënt.
 • 7.5 Met name ook sluit Het kraamkloppertje iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door de opdrachtgever wordt geleden in verband met het feit dat Het kraamkloppertje door welke oorzaak dan ook niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • 7.6 Schades dienen binnen 48 uur schriftelijk samen met de originele factuur ingediend te worden bij het kantoor van Het kraamkloppertje.

8. Uitvoering door derde

 • 8.1 Indien Het kraamkloppertje zelf niet in staat is om de afgesproken diensten te leveren, is zij gerechtigd de levering van deze diensten aan een derde uit te besteden.
 • 8.2 De derde zal de diensten namens Het kraamkloppertje leveren.

9. Annulering van kraamzorg Wijziging en beëindiging

 • 9.1 Annulering van zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan het adres van Kraambureau Het kraamkloppertje.
 • 9.2 Bij annulering op medische gronden of vanwege verhuizing buiten het werkgebied van Het kraamkloppertje zijn geen annuleringskosten verschuldigd. U dient hiervoor een bewijs te overhandigen, hetzij een schriftelijk bevestigde medicatie door de arts, of een geldig inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente.
 • 9.3 Bij annulering tot 120 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een bedrag ad. € 42,00 in rekening gebracht aan de cliënt, te weten administratie en registratiekosten.
 • 9.4 Het kraamkloppertje is gerechtigd met onmiddellijke ingang wijzigingen die plaatsvinden met betrekking tot de Zorgverzekeringswet of andere vanuit de overheid of vanuit de verzekeringsbranche opgelegde regelgeving, door te voeren. In dat geval heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van de reeds uitgevoerde gedeelten van de overeenkomst te voldoen.
 • 9.5 Het kraamkloppertje is gerechtigd met onmiddellijke ingang de zorg op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van Het kraamkloppertje:
  • de cliënt niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze Algemene Voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
  • de cliënt (of zijn gasten) zich schuldig maakt aan discriminatie, excessief alcohol- of drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of (seksuele) intimidatie.
  • de werkplek niet voldoet aan de in de Arbeidsomstandighedenwet gestelde eisen.
  • er sprake is van een dermate slechte hygiënische situatie dat van de medewerkers van Het kraamkloppertje redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij dat accepteren.
  • aan de cliënt surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de cliënt wordt uitgesproken, of  anderszins een bewindvoerder voor de cliënt wordt aangesteld.
  • de cliënt wordt opgenomen in een ziekenhuis.

10 Overmacht

 • 10.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan staking, terrorisme, binnenlandse onlusten, oorlog, stremming in het vervoer, bedrijven bezetting en overige optredens van werknemersorganisaties, natuurgeweld, brand en overstroming, storing in de leveringen van water en energie, waardoor Het kraamkloppertje niet in staat is haar verplichtingen binnen redelijke termijn na te komen, hebben de partijen het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • 10.2 Het kraamkloppertje behoudt zich het recht om in geval van overmacht de zorg te reduceren naar 3 uur per dag (wettelijk minimum).
 • 10.3 Het kraamkloppertje is nimmer gehouden aan de wederpartij enige schadevergoeding te betalen indien zij door welke omstandigheid dan ook niet in staat is om de cliënt het overeengekomen aantal uren kraamzorg te verlenen.

11. Geschillen en toepasselijk recht

 • 11.1 Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/ of met de tussen de cliënt en Het kraamkloppertje afgesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement, tenzij partijen bindend advies door een geschillencommissie overeenkomen.
 • 11.2 Ingeval partijen kiezen voor een bindend advies door een geschillencommissie, benoemen de cliënt en Het kraamkloppertje elk één commissielid. De twee commissieleden benoemen gezamenlijk een derde lid.
 • 11.3 Op deze Algemene Voorwaarden en op de tussen cliënt en Het kraamkloppertje afgesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12. Leveringsvoorwaarden

 • 12.1 Cliënt verklaart zich door inschrijving akkoord met voormelde bepalingen.

13. Aanvulling

 • 13.1 In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarde van toepassing.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Aanmelden en inschrijven kraamzorg

 • 1.1 Om in aanmerking te komen voor kraamzorg dient de cliënt zich aan te melden door een aanmeldformulier via de website in te vullen of door zich telefonisch voor kraamzorg aan te melden via telefoonnummer 023-5841953.
 • 1.2 Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier of de telefonische aanmelding, ontvangt de cliënt een bewijs van inschrijving. Dit bewijs wordt aangemerkt als een zorgovereenkomst.
 • 1.3 In de 34e week uiterlijk 36e week van de zwangerschap neemt de intaker contact met de cliënt op om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij de cliënt thuis.

2. Omvang kraamzorg

 • 2.1 Kraamzorg wordt verleend tot maximaal de termijn gesteld in de polis van de zorgverzekeraar van de cliënt. De zorg zal plaatsvinden met een minimum van 3 aaneengesloten uren per dag, gedurende 8 dagen, de dag van bevalling is dag 1.

3. Kraamzorgplan

 • 3.1 Het kraamkloppertje stelt ten behoeve van de afstemming tussen de cliënt, mantelzorg en zorgverleners én tussen de zorgverleners onderling een kraamzorgplan beschikbaar dat bij de cliënt thuis op een afgesproken plaats neergelegd wordt.
 • 3.2 Dit kraamzorgplan blijft na afsluiting van de kraamzorg in het bezit van de cliënt. Het kraamkloppertje kan eventueel nadien een verzoek doen voor inzage.

4. Aanvullende kraamzorg

 • 4.1 Ingeval de cliënt aanvullende kraamzorg wenst te ontvangen, dient de cliënt eerst met de verzekeraar af te stemmen of de verzekeraarde kosten voor zijn rekening neemt. Het kraamkloppertje verleent eerst aanvullende zorg na schriftelijk akkoord van verzekeraar.
 • 4.2 Indien cliënt geen aanvullende polis voor extra zorg heeft afgesloten, dan biedt Het kraamkloppertje aanvullende zorg aan waarbij een bijdrage voor deze zorg wordt gevraagd.

5. Toegang locatie cliënt

 • 5.1 De medewerker van Het kraamkloppertje moet toegang kunnen krijgen tot de locatie van de cliënt om de kraamzorg te verlenen.

6. Vereisten voor leveren kraamzorg

 • 6.1 Tijdens de bevalling en kraamperiode dient het bed op een werkhoogte van minimaal 70 cm te staan.
 • 6.2 Er dienen twee veilige metalen naadloze kruiken met rubber plaatje in de afsluitdop beschikbaar te zijn.

7. Eigen bijdrage

 • 7.1 Voor het afnemen van kraamzorg wordt bij de cliënt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de manier waarop u bent verzekerd.
 • 7.2 Het kraamkloppertje zal binnen 30 dagen het bovenstaande bedrag automatisch incasseren. Wanneer automatische incasso niet mogelijk blijkt, is Het kraamkloppertje gerechtigd rente en kosten bij de cliënt in rekening te brengen.